با مرگ یکی از سهامداران چه اتفاقی برای شرکت رخ خواهد داد؟ آیا سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث میرسد یا خیر؟ آیا بایستی سهام شرکت و موسسه فروخته شود و وجهه حاصل از فروش سهام به متوفی تسلیم گردد؟ و یا ممکن است سهام شرکت و یا موسسه بنام وراث انتقال یابد؟ چطور بایستی برای این موضوع اقدام نمود؟

با ما در مقاله ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی همراه باشید.

نقل و انتقال سهام متوفی بصورت قانونی

تاسفا زمانیکه یکی از سهامداران و یا اعضا فوت میکند تغییرات مالی زیادی را از قبیل طلبها،قروض،دیون،مسئله انحصار وراثت مطرح میگردد،فارغ از دیگر اموال ماترک متوفی به مسئله وضعیت سهام وراث در شرکتها و موسسات میپردازیم ،سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث منتقل میشوند لهذا برای انجام این عمل وراث بایستی به شیوه قانونی و در نظر داشتن روند ثبتی آن اقدام کنند.

در ادامه ، میبایست با توجه بنوع شرکت نسبت به انتقال سهام متوفی اقدام کرد سهام شرکتهای با مسئولیت محدود طبق تقسیمات قانونی آن انجام میپذیرند و در شرکتهای سهامی خاص تقسیمات سهم الشرکه بین وارث و یا ورثه طبق میزان آن صورت میپذیرد .لهذا وارث یا وراث با دیگر سهامداران و اعضا مجمعی برگزار و موارد مربوطه در جلسه شرح و طرح میگردد ، بانتهای جلسه باید صورتجلسه ای برای تصمیماتی که اخذ شده تنظیم گردد و برای ادامه روند قانونی مدارک لازم به مشاورین ما ارائه دهند.

و مشاورین ما نسبت به ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی اقدام کنند ضمنا تمام وراث میتوانند در دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه ای تنظیم و از طریق وکیل و یا نماینده قانونی مسئله را پیگیری کنند.

در فروش سهام

ضمنا وراث میتوانند به فروش سهام خود به دیگر سهامداران اقدام کنند و وجه آنرا دریافت کنند منتهی نباید فراموش کرد که :

اولا سهام فقط و فقط قابل فروش به سهامداران شرکت مزبور است به یک و یا چند سهامدار

ثانیا میزان سهام هرشخص بهنگام انحصار وراثت مشخص میشود و هیچ یک از ورثه نمیتوانند برای دیگری تصمیم به فروش بگیرد مگر به وکالت وی .

انحلال شرکت بعلت مرگ متوفی

بعضا پیش می آید که سهامداران و وراث به فکر انحلال شرکت و یا موسسه می افتند این اتفاق عموما زمانی رخ میدهد که مرگ متوفی موجب نقصان و یا کمبود در عرصه های علمی اقتصادی روابط مختلفه بین شرکتها و موسسات است و یا در دیدی دیگر شرکت مزبور نیرو و قوه خود را از دست داده و جانشین و جایگزینی مناسب برای سمت و یا ویژگی مرحوم و یا مرحومه متصور نخواهند بود لذا این موجب میشود تا وراث و سهامداران منافع شرکت و خود را در انحلال آن شرکت ببینند و عموما به ثبت شرکتی دیگر فکر کنند.

همچنین درخصوص چگونگی انحلال شرکتها و موسسات بصورت جامع و کامل بخوانید.

مراحل ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی

برگزاری مجمع و امضا صورتجلسات توسط وراث و دیگر سهامداران 

ارسال صورتجلسات به اداره دارایی 

ارسال صورتجلسات به اداره ثبت 

مدارک لازمه جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی

تصاویر شناسنامه و کارت ملی حضار در جلسه

گواهی نامه فوت 

گواهی انحصار وراثت 

گواهی مالیات بر ارث