قوانین مرتبط با شرکت های تجاری

منابع حقوقی در خصوص شرکت های تجاری در ایران غالبا به قوانین و دکترین حقوقی تقسیم میشود ناگفته پیداست قوانین از درجه اولویت و اعتبار بالاتری برخوردار میباشند  و مناط اعتبار در حقوق شرکت های تجاری میباشند مهمترین قوانین مرتبط با شرکت های تجاری به شرح ذیل هستند

 

قوانین خاص در رابطه با شرکت های تجاری

قانون تجارت مصوب 1311

قانون تجارت بدنه اصلی قوانین تجاری ایران را تشکیل میدهد در این بین شرکت های تجاری نیز بخش مهمی از موضوعات تجاری ایران را تشکیل میدهد 218 ماده از این قانون اختصاص به شرکت ها دارد.

لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 1347

در پی تصویب این لایحه 300 ماده در رابطه با شرکت های سهامی جایگزین مواد 21 تا 93 قانون قبلی گشت این 300 ماده بدلیل ناکارآمدی مواد قبلی در رابطه با شرکت های سهامی تصویب و شرکت های سهامی را به دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام تقسیم نمود به همین دلیل امروزه قوانین گسترده تری در خصوص شرکتهای سهامی مشاهده میکنیم.

قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موصب 1370 

قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 جایگزین مواد 190 تا 194 قانون تجارت مصوب 1311 راجع به شرکت های تعاونی و همچنین جایگزین قانون شرکت های تعاونی مصوب 1340 است.

قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 نیز در خصوص قواعد حاکم بر شرکتهای تعاونی میباشد اما قانون قبلی را به صورت صریح فسخ ننموده (کوروش کاویانی)

قانون ثبت شرکتها مصوب 1310

تفاوت قانون ثبت شرکتها با قوانین مذکور در شکلی بودن آن است به این ترتیب که قواعدى که ناظر به‌صورت خارجى اعمال حقوقى و تشريفات اسناد و دادرسى و اثبات دعوى است بعبارت ساده تر به بیان مواردی از قبیل نحوه ثبت شرکت و … میپردازد

قوانین و آئین نامه های  مرتبط با شرکتهای تجاری

علاوه بر قوانین فوق قوانینی هستند که به صورت خاص در خصوص شرکتها و تجار نپرداخته اند ولی موادی در رابطه با شرکت های تجارتی در خود دارند قوانینی از قبیل

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337

و …