اساسنامه شرکت

By |۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۸:۴۹:۱۲ +۰۰:۰۰۱۸ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت شرکت|

تعریف اساسنامه اساسنامه عبارتست از مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت مقرر و تعیین میشود. (ترمینولوژی لنگرودی)  اما در تعریف اساسنامه قالباً واژه اساسنامه مرتبط با شرکتها و موسسات شنیده میشود. در هر صورت همانطور که از تعریف بر می آید اساسنامه شرکت مجموعه قوانینی (قوانین مرتبط با شرکتهای تجاری) که موسسین این جمعیت [...]