ثبت افزایش سرمایه

By |۱۳۹۷-۶-۱۱ ۰۸:۳۰:۴۶ +۰۰:۰۰۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی یا در صورت تفویض اختیار توسط هیئت مدیره انجام میگیرد. در زمان تاسیس شرکت و تدوین اساسنامه موسسین باید مقدار سرمایه اولیه شرکت را مشخص نمایند سرمایه اعلامی توسط موسسین با توجه به موضوع شرکت و فعالیت های شرکت تخمین زده شده و ترتیبات پرداخت این سرمایه توسط شرکا انجام میشود [...]