ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام متوفی به وراث

By |۱۳۹۹-۴-۱۵ ۱۰:۱۸:۵۹ +۰۰:۰۰۱۵ام تیر, ۱۳۹۹|ثبت صورتجلسه|

با مرگ یکی از سهامداران چه اتفاقی برای شرکت رخ خواهد داد؟ آیا سهام شرکتها بعد از مرگ متوفی به وراث میرسد یا خیر؟ آیا بایستی سهام شرکت و موسسه فروخته شود و وجهه حاصل از فروش سهام به متوفی تسلیم گردد؟ و یا ممکن است سهام شرکت و یا موسسه بنام وراث انتقال [...]