تغییر آدرس شرکت یا ایجاد شعبه شرکت

By |۱۳۹۸-۱۱-۵ ۱۲:۱۸:۲۲ +۰۰:۰۰۲۳ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در صورت تغییر آدرس شرکت یا اصلاح آدرس یا ایجاد شعبه ی جدیدی از شرکت هیئت مدیره موظف است هر چه سریعتر نسبت به ثبت آدرس جدید اقدام نماید در این صورت  باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم و نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام و نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  [...]