ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه

By |۱۳۹۷-۵-۲۰ ۱۲:۴۷:۵۳ +۰۰:۰۰۲۰ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

در شرکتهای با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا نسبی  نقل وانتقال سهم الشرکه در دفتر اسناد رسمی از طریق صلح سهم الشرکه انجام می شود. اما پس از تنظیم صلح نامه شرکت موظف است نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید در غیر این صورت عدم ثبت [...]