طرح صنعتی از ثبت تا بهره برداری

By |۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۳:۰۵:۰۷ +۰۰:۰۰۱۳ام شهریور, ۱۳۹۷|مالکیت صنعتی|

طرح صنعتی از ثبت تا بهره برداری - طرح صنعتی چیست ؟ طرح صنعتی به انگلیسی Industrial Designs نامیده میشود و  به طور کلی و عام شکل ظاهری، ساختار، ترکیب خطوط و رنگ ها یا هرگونه شکلی است که در قالب تصاویر دو بعدی و سه بعدی قابل ارائه باشد. ثبت طرح صنعتی چیست ؟ طرح [...]