پلمپ دفاتر

By |۱۳۹۷-۵-۲۰ ۱۵:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰۲۰ام مرداد, ۱۳۹۷|امور مالیاتي|

کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها و موسسات مکلف هستند هرساله نسبت به پلمپ دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) خود که مرکب از یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل میباشد اقدام نمایند و بر همین اساس نسبت به درج کلیه فعالیت های مالی و تجاری خود در این دفاتر اقدام نمایند [...]