ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

By |۱۳۹۷-۵-۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰ +۰۰:۰۰۲۱ام مرداد, ۱۳۹۷|ثبت صورتجلسه|

ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته  و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود کاهش اجباری سرمایه: ثبت کاهش سرمایه (اجباری)  در دو حالت رخ میدهد: 1. در صورتیکه سرمایه تعهد شده  سهامداران ظرف مدت مقرر در اساسنامه بطور کامل پرداخت [...]