انحلال شرکت ها و موسسات یعنی چه ؟

انحلال یا از هم پاشیدگی که معمولا به هنگام زوال یک شرکت یا موسسه رخ می دهد بنا به موقعیتی که شرکت و یا موسسه داشته است شکل می گیرد این امر می تواند متبوع دلایل بسیار زیادی باشد.عدم تفاهم شرکا تا بدهی های مالیاتی و ورشکستگی می تواند منجر به منحل شدن شرکت و یا موسسه شود.

هنگامی که انحلال مطرح میشود تمامی اعضاء موظف هستند که جهت آیین مند و رسمی کردن آن اقدام کنند و این موضوع را همانند تاسیس به ثبت برسانند.

دلایل انحلال

انحلال شرکت می تواند تابع علل مختلف و متفاوتی باشد،منتهی ما به عمومی ترین آنها اشاره می کنیم:

 1. ورشکستگی (تابع مقررات مربوطه)
 2. عدم تمایل به معاضدت و اختلاف بین شرکاء یا اعضا با یکدیگر
 3. بدهی های مالیاتی
 4. ضرردهی و عدم رشد
 5.  ادامه حیات در راستای موضوع ثبت شده در اساسنامه شرکت غیرممکن و محال باشد.(بند یکم ماده 199 قانون تجارت)
 6. در مجامع عمومی صاحبین سهام  به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند. (بند چهارم همان ماده)
 7. در صورتی که دادگاه حکمی مبنی بر انحلال شرکت داده باشد. (بند پنجم همان ماده )
 8. فوت یکی از اعضاء ( تاثیر بر روی روند و یا سیستم شرکت و یا موسسه)
 9. انحلالها می توانند با مجال یافتن به هدف و یا سلسله اهداف یک موسسه و یا یک شرکت صورت پذیرند برای مثال این اهداف می توانند از اهداف مالی تا اهداف اجتماعی و انسان دوستانه گسترده باشند. این انحلال معمولا منجر به تاسیس یک شرکت و یا یک موسسه ، در موضوعاتی دیگر می شود .این انحلال از سازنده ترین نوع انحلال است.

انحلال نمایندگی های شرکت های خارجی

 شرکتها و موسسات غیر تجاری معمولا با موارد فوق الذکر به کار خود پایان می دهند ضمنا بایستی ذکر کنیم که بسیاری از شرکتها از قبیل شرکتهایی که تعاضد و همکاری امر اصلیشان است و یا شرکتهایی که به نمایندگی از شرکتهای خارجی در ایران فعالیت می کنند با تصمیم عاملین آن صورت می پذیرد.

ضرب الاجل شرکت های مختلف چقدراست ؟

در تمامی شرکتها و موسسات تجاری و غیر تجاری ،منحصرا شرکت های سهام خاص هستند که ضرب الاجل مشخص و معینی در تاریخ ثبت صورتجلسه دارند و باقی شرکتها و موسسات اعم از مسئولیت محدود سهامی عام و… ضرب الاجل معینی ندارند. ضرب الاجل شرکت ها ی سهامی خاص حدود پنج روز است.

گام های اول تا آخر

 1. در ابتدای امر جهت انحلال یک شرکت یا موسسه بایستی اعضاء و شرکاء جهت امر فوق العاده ای که در حال اتفاق افتادن است تجمیع کنند ودرباره ی امور مربوطه انحلال رایزنی های لازم صورت پذیرد.
 2. در دومین گام چنانچه رای موافق بر انحلال گردید بایستی یک مدیر تصفیه برای شرکت انتخاب گردد که بعداز انحلال شرکت و یا موسسه مزبور به امور مالی شرکت رسیدگی نماید.
 3. پس از انتخاب مدیر تصفیه بایستی از همان جلسه و مجمعی که در آن حضور یافتند صورتجلسه ای تهیه و شخصی هم که به عنوان مدیر تصفیه تعیین شده بوسیله امضای شرکا و اعضا تایید شود و با مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.
 4. پس از ارسال مدارک لازم جهت انحلال شرکت و یا موسسه پرونده مذکور تحت بررسی اداره ثبت شرکتها و و موسسات غیرتجاری قرار می گیرد و در این اثنا صورتجلسه مورد تایید اداره مذکور قرار می گیرد که بایستی هزاین مربوطه پرداخت گردد بدین ترتیب فرآیند انحلال ادامه می یابد که مدیر تصفیه و ی وکیل قانونی آن اوراق مربوطه ثبت و امضاء نموده و اصل اگهی انحلال را اخذ می نماید.
 5. پس از اخذ آگهی ،جهت چاپ روزنامه ارسال می گردد.
 6. سپس شخصی که بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردیده باید به بررسی اموری که در جهت اتمام پروژه های شرکت و مطالبات و یا بدهی های شرکت و دعاوی مطروحه علیه شرکت بپردازد و در صورت وجود اموال سریعا بفروش برساند و به تسویه قروض و دیون و تمامی بدهی ها بپردازد.

تذکر : حدنصاب و یا حداقل افراد موافق به انحلال شرکتها و موسسات مختلف ،تابع نوع اساسنامه آنهاست.

تذکر: تصمیم به منحل شدن یک شرکت در اکثر اوقات محدود به صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده است که با بیشترین تعداد اعضا و صاحبان سهام حاضر صورت می پذیرد.

تذکر :در زمانی که شرکت به تصفیه مشغول است بایستی عبارت در حال تصفیه درتمامی مکتوبات موسسات شرکت ها و یا در شرکتهای خارجی مقیم ایران مذکور باشد.

مدارک برای انحلال شرکت ها و موسسات

الف )موارد مورد نیاز و مدارک لازم برای انحلال موسسه های غیر تجاری

دو نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.

کپی برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی مدیر تصفیه و همه اعضا

تعیین محل تصفیه وکدپستی محل تصفیه

ارائه وکالتنامه وکیل شرکت ویا موسسه (درصورت توکیل بغیر) لازم و ضروری میباش

کپی روزنامه تاسیس و واپسین تغییرات شرکت

آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار ( درصورت تشکیل جلسه با اکثریت)

 ب)موارد مورد نیاز جهت انحلال شرکت های سهامی و  با مسئولیت محدود

دو نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.

کپی برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی مدیر تصفیه و همه اعضا

تعیین محل تصفیه وکدپستی محل تصفیه

ارائه وکالتنامه وکیل شرکت ویا موسسه (درصورت توکیل بغیر) لازم و ضروری میباش

کپی روزنامه تاسیس و واپسین تغییرات شرکت

آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار ( درصورت تشکیل جلسه با اکثریت)

ج)موارد مورد نیاز جهت انحلال شرکت های تضامنی

دو نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.

کپی برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی مدیر تصفیه و همه اعضا

تعیین محل تصفیه وکدپستی محل تصفیه

ارائه وکالتنامه وکیل شرکت ویا موسسه (درصورت توکیل بغیر) لازم و ضروری میباشد.

کپی روزنامه تاسیس و واپسین تغییرات شرکت

آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار ( درصورت تشکیل جلسه با اکثریت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.