مراحل ثبت پرسونال برند بصورت جامع و کامل

مراحل ثبت پرسونال برند

آیا پرسونال برند میتواند به ثبت برسد و تمام حقوق آن نزذ مالک منحصر شود؟ مراحل ثبت پرسونال برند بصورت قانونی چگونه است ؟ چه مدارکی جهت ثبت پرسونال برند لازم است ؟ چند نفر میتوانند مالک یک برند باشند؟ آیا پرسونال برند میتواند برای مدتی نامحدود ثبت شود؟با ما در مقاله مراحل ثبت پرسونال […]

علائم تجاری داخلی یا بین المللی کدامیک؟

علائم تجاری داخلی یا بین المللی

در اصل و عمل ،ثبت یک علامت تجاری ،می تواند حق انحصاری و ویژه استفاده از علامت تجاری ثبت شده را به شما اعطا کند .این مورد تصریح میکند که برند و علامت تجاری می تواند صرفا و انحصارا توسط شخص مالک مورد استفاده قرار بگیرد یا می تواند علامت تحت لیسانس شخص (زیر نظر مالک برند ) مورد استفاده غیر قرار بگیرد.

ثبت علامت تجاری می تواند قانونا محدودیتی قطعی برای غیر باشد و جایگاه دارنده حق را تقویت می کند.