کارت بازرگانی و شرایط اخذ آن

By |۱۳۹۷-۶-۹ ۱۷:۰۴:۴۳ +۰۰:۰۰۲۲ام مرداد, ۱۳۹۷|کارت بازرگانی|

تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور [...]