کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

مزایای دریافت کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد. در این مقاله مزایای دریافت کارت بازرگانی را به طور لیست وار بررسی میکنیم.

مزایای دریافت کارت بازرگانی

مزایای اخذ کارت بازرگانی

 • مشاوره در زمینه مسائل تامین اجتماعی
 • مشاوره در زمینه مسائل مرتبط به دارائی
 • ارتباط با تجار خارجی
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • صدور شناسنامه فرش
 • عضویت در اتاقهای مشترک
 • مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
 • شرکت در جلسات هیاتهای خارجی
 • امکان حل و فصل اختلافات با مراجع دولتی
 • خدمات مشاوره حقوقی
 • داوری و حل اختلافات فی ما بین تجار
 • ارسال نشریات اتاق جهت اعضاء
 • صدور گواهی امضاء
 • مشاوره در زمینه امور گمرکی
 • امکانات جهت شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی