کاراندیش مشاور و مجری شما در کلیه امور ثبتی مالی و حقوقی

ثبت کاراندیش

ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص اول با این نوع شرکت أشنا میشویم. شرکت خاص، شرکتی است تجاری که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌ گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از ۳ نفر باشند.
سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
ضمنا این شرکت نمی تواد مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

کلیاتی درباره شرکت‌های سهامی

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ که می گوید: (شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است) در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که (پاره سهم) نامیده می شود تجزیه گردد. هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آنها یک سهم را تشکیل می دهد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

نکاتی مهم برای ثبت شرکت سهامی خاص

پذیرش ایرنترنتی در سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات و به ترتیب:

 1. تعیین نام شرکت
 2. واریز مبلیغ تعهدی سرمایه شرکت که و دریافت گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.
 3. دریافت اساسنامه و اظهارنامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و امضاء انها
 4. ارسال مدارک به همراه مدارک لازم دیگر از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
 5. پس از بررسی در اداره ثبت شرکتها و عدم وجود موانع قانونی آگهی صادر خواد شد. برای دریافت آن به اداره ثبت شرکت ها مراجعه گردد.

برخی از موانع قانونی ثبت شرکت سهامی خاص

 • موضوع شرکت نیاز به مجوز دارد یا از جمله مواردی است که مربوط به اعمال حاکمیتی بوده و منع قانونی دارد.
 • کمبود مدارک یا باطل شدن برخی از مدارک ارسالی از قبیل سوء پیشینه
 • عدم رعایت مقررات قانونی در مواد اساسنامه و غیره
ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه‌ ثبت شرکت سهامی خاص تکمیل شده‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
 2. دو جلد اساسنامه‌ی ثبت شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
 3. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
 4. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
 5. فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌ یا دفاتر اسناد رسمی)
 6. ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
 7. ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

مرحله شکل گیری مجمع عمومی مؤسس

ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول – شرکتهای سهامی عام هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم – شرکتهای سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

با توجه به ماده ۱۶ (ل.ا.ق.ت) موسسین باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس اعمال زیر را انجام دهند:
رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت پذیره نویسی اعم از اینکه مهلت مذکور تمدید شده یا نشده باشد.حراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به طور صحیح پذیره نویسی شده باشد.
ملاحظه این که الااقل ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت بطور نقدی پرداخت گردیده است.

تعیین و اعلام تعداد سهام هر پذیره نویس.
جلب نظر کارشناس درارزیابی آورده های غیرنقدی که فقط به موسسین تعلق دارد.
برابر ماده ۷۷ (ل.ا.ق.ت) صاحبان آورده غیر نقدی از حق رای به هنگام رسیدگی مجمع موسس در مورد آورده های مذکور محروم می باشند و از سوی دیگر سرمایه غیر نقدی را که موضوع مذاکره و رای می باشد. از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نمی داردند.
دعوت مجمع عمومی موسس که چنین دعوتی در روزنامه کثیر الانتشار به عمل می آید که برابر بند ۱۴ از ماده ۹ در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.
به نظر می رسد در دعوت مجمع عمومی موسس رعایت مفاد مواد ۹۷ و ۹۸ به بعد (ل.ا.ق.ت) الزامی باشد.
به دستور ماده ۹۸ (ل.ا.ق.ت) فاصله نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی موسس

در ثبت شکت سهامی خاص مجمع عمومی موسسین شرکت بایستی بدوا در اجرای ماده ۱۰۱ (ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه شامل ریاست مجمع و نظار و منشی جلسه را انتخاب و برابر ماده ۷۴ (ل.ا.ق.ت) به گزارش موسسین رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و عنداللزوم به اصلاح آن مبادرت و رزد و بالاخره مجمع مذکور اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشاری را برای آگهی های بعدی شرکت تعیین نماید.
برابر ماده ۷۵ (ل.ا.ق.ت) حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسس عبارت است از :
در دعوت اول باید عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند حاضر باشند و در دعوت دوم چنانچه دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم دعوت می شود که دراین صورت حضور لااقل صاحبان ثلث سرمایه شرکت الزامی است و چنانچه در دعوت سوم اکثریت لازم (صاحبان ثلث سرمایه شرکت) در مجمع عمومی حاضر نشدند موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند.

در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت ۳/۲ رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. تبصره ماده فوق د رنجمع عمومی موسس برای هر سهم حق یک رای قائل شه است و بدین ترتیب تعداد آرا برابر با تعداد سهام خواهد بود . پس از آنکه مدیران و بازرسان شرکت کتبا سمت خود را قبول نمودند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود( قسمت اخیر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *