ثبت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو شکل کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری سرمایه صورت گرفته  و هر کدام بنا بر دلایل خاصی انجام میشود

کاهش اجباری سرمایه:

ثبت کاهش سرمایه (اجباری)  در دو حالت رخ میدهد:

1. در صورتیکه سرمایه تعهد شده  سهامداران ظرف مدت مقرر در اساسنامه بطور کامل پرداخت نشده باشد. (ماده 33 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت) “هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و جلسه را تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت  تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع نماید” این نوع کاهش سرمایه همانطور که پیداست کاهش اجباری سرمایه خواهد بود.

2. در مواقعی که  بر اثر زیان های وارده (بنا به هردلیل)، حداقل نصف سرمايه شركت از بین برود  لذا با رعایت مواد قانون تجارت (ماده 141 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت)، “هيأت مديره شرکت مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده‌ صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع عمومی رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.” این نوع از کاهش نیز کاهش اجباری سرمایه میباشد

کاهش اختیاری سرمایه:

ممکن است شرکا در میزان سرمایه شرکت بیش از حد نیاز برای شرکت سرمایه گذاری کرده باشند و به همین علت تصمیم به تقلیل سرمایه شرکت بگیرند و  بخشی از آورده خود را مسترد کنند. در نتیجه تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه می گیرند.
كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي‌سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي‌گيرد.مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهش‌سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سهم کلیه شرکا به یک نسبت کاهش یابد. و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت کمتر نگردد.”
سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از5 میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و در صورتی که از نصاب مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود.”  در غیر این صورت هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاظای انحلال شرکت را بنماید.

پيشنهاد هيأت مديره راجع به ثبت كاهش سرمايه  بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده به بازرس يا بازرسان‌ شركت تسليم گردد.

كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي‌گيرد: شرکت های سهامی در بعضی از موارد به موجب قانون مکلف به کاهش سرمایه خود می باشند.

کاهش سرمایه در شرکت سهامی ممکن است به یکی از طرق ذیل حاصل گردد:

چگونگی کاهش اجباری سرمایه:

کاهش مبلغ اسمی هر سهم یا به عبارت دیگر کاهش ارزش سهام: در این روش مبلغ اسمی سهام کاهش می یابد و سهام قدیم شرکت باطل می شود و سهام جدید که ارزش اسمی پایین تری دارد بین سهامداران به تعداد سهام آنها توزیع می شود.
برای ثبت کاهش سرمایه از این (کاهش اجباری سرمایه و کاهش ارزش سهام) طریق نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.
کاهش تعداد سهام شرکت: در این روش تنها تعداد سهام شرکت کاسته میشود. بنابراین  سهامداران با رد ورقه سهام به هیئت مدیره شرکت به نسبت سهام جدیدی که تعیین شده ورقه سهام نزد خود نگهداری میکنند.
برای ثبت کاهش سرمایه از این طریق (کاهش تعداد سهام در کاهش اجباری سرمایه) نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.

چگونگی کاهش اختیاری سرمایه:

کاهش مبلغ اسمی هر سهم یا به عبارت دیگر کاهش ارزش سهام: در این روش مبلغ اسمی سهام کاهش می یابد و سهام قدیم شرکت باطل می شود و سهام جدید که ارزش اسمی پایین تری دارد بین سهامداران به تعداد سهام آنها توزیع می شود.
در مورد اخیر (کاهش اختیاری سرمایه) کاهش سرمایه تنها از طریق کاهش ارزش سهام امکان پذیر است.
برای ثبت کاهش سرمایه از این طریق نسخه ای از صورتجلسه بعلاوه لیست قبل و بعد از کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.

خلاصه اینکه هر کدام از روش های کاهش سرمایه الزامات و روند شکلی و قانونی خاص خود را دارا هستند لذا بکار گیری هر کدام از روشهای فوق تنها در صورت تحقق شرایط خاص خود امکان پذیر بوده و در غیر این صورت مسلما تبعاتی برای شرکت در پی خواهد داشت.